Všeobecné obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro nákup zboží vyhlášené níže uvedeného dne (dále jen „VOP“) tvoří součást smluvního ujednání mezi společností HelpMe Invest s. r. o., IČ: 014 56 172, se sídlem Bělohorská 260/39, Břevnov (Praha 6), 169 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 206841 (dále jen „prodávající“) a zákazníky nakupujícími zboží (dále jen „kupující“). Toto smluvní ujednání tvoří kupní smlouvu mezi prodávajícím na straně jedné a jednotlivými kupujícími na straně druhé; tato kupní smlouva se ve VOP označuje jako „smlouva“. Kupující a prodávající se společně označují též jako „smluvní strany“ či pouze „strany“.
 1. VOP se týkají zboží prodávaného prodávajícím (zejména vonné svíčky), a to zejména prostřednictvím internetového obchodu (aplikace) provozovaného na doméně www.ogivi.cz (dále jen „internetové stránky“), ale taktéž zboží objednaného kupujícím jinými prostředky (tj. nejenom prostřednictvím internetového obchodu, ale i poštou, telefonicky, telefaxem, elektronickou poštou či jakkoli jinak) nebo pokud strany výslovně použití těchto VOP nevyloučily. Při uzavírání smlouvy je kupující povinen vymezit objednávané zboží dostatečně přesně, srozumitelně a určitě a zadat pravdivě a co nejúplněji potřebné kontaktní a doručovací údaje. Kupující určuje zboží ke koupi zpravidla ze zboží nabízeného v internetovém obchodě, katalogu prodávajícího, či na základě individuálního sdělení prodávajícího; tato nabídka je však pouze výzvou ke kontraktaci a nezaručuje dostupnost nabízeného zboží. Smlouva je uzavřena teprve potvrzením (akceptací) objednávky prodávajícím; k potvrzení objednávky může výjimečně dojít i konkludentně (dodáním objednaného zboží), u spotřebitelů však musí dojít vždy k potvrzení objednávky.
 2. Tyto VOP též:
  1. informují kupující – osoby, jež nejednají při uzavírání nebo plnění smlouvy v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (v těchto VOP označovány jako „spotřebitelé“) o jejich právech vyplývajících ze smlouvy a z právních předpisů na ochranu spotřebitele;
  2. obsahují souhlas kupujících – fyzických osob (dále též „subjekty údajů“) ke zpracování osobních údajů prodávajícím a informují subjekty údajů o tom na jaké období, pro jaký účel a k jakým osobním údajům je souhlas dáván.

Předmět smlouvy

 1. Prodávající se smlouvou zavazuje předat kupujícímu zboží a převést na kupujícího vlastnické právo k zboží a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu a převzít zboží.
 2. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny, vč. daně z přidané hodnoty a včetně přepravních nákladů a poštovného, je-li povinen je hradit.

Kupní cena

 1. Není-li dále stanoveno jinak, je kupní cena splatná při převzetí zboží; prodávající zásadně vyžaduje zaplacení zálohy předem, a to ve výši kupní ceny a přepravních nákladů, a kupující je povinen na výzvu prodávajícího zálohu zaplatit ve lhůtě stanovené ve výzvě. V případě většího rozsahu či opakovaného objednávání zboží můžou strany rámcovou smlouvou domluvit podmínky objednávání zboží a následné splatnosti kupní ceny – v tomto případě kupující nechť kontaktuje prodávajícího.
 2. Kupní cenu lze platit podle volby kupujícího některým z těchto prostředků:
  1. v hotovosti při převzetí zboží u prodávajícího;
  2. u provozovatele poštovní či zásilkové služby při doručení zboží na dobírku;
  3. převodem na bankovní účet prodávajícího (kupní cena se považuje u bankovního převodu za řádně zaplacenou pouze v případě, že kupující platbu označí variabilním symbolem, jímž je číslo zálohové faktury, a platba bude připsána na bankovní účet prodávajícího);
  4. platba platební kartou prostřednictvím aplikace v internetovém obchodě;
  5. platba jinými elektronickými prostředky umožňujícími provedení platby na dálku, jsou- li na internetových stránkách dostupné.
 3. V případě prodlení s platbou kupní ceny se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky denně; nárok na úrok z prodlení a náhradu škody v plné výši vedle smluvní pokuty tím není dotčen.
 4. Prodávající vystavuje daňový doklad zpravidla písemně a doručuje jej kupujícímu zpravidla společně s dodávaným zbožím, prodávající je však dle své volby oprávněn k vystavení daňového dokladu též v elektronické podobě a k jeho doručení na adresu elektronické pošty zadanou kupujícím jako kontaktní. Kupující souhlasí s vystavením daňového dokladu v elektronické podobě, pokud je zaručena věrohodnost původu a neporušitelnost obsahu daňového dokladu elektronickou výměnou informací.
 5. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že prodávající je oprávněn jakoukoli svou pohledávku za kupujícím postoupit třetí osobě.

Dodací podmínky

 1. Zboží je expedováno, resp. připraveno pro kupujícího:
  1. v případě zboží na skladě do dvou pracovních dnů od potvrzení (akceptace) objednávky
  2. v případě, že zboží na skladě není, kontaktuje zpravidla prodávající kupujícího za účelem sjednání termínu dodání, nevyplývá-li termín dodání z informací poskytnutých při nabídce zboží, např. internetových stránkách v poli „Dostupnost“;
 2. Dodáním se v těchto VOP rozumí umožnění dispozice se zbožím kupujícím. Prodávající připraví podle volby kupujícího zboží buď k osobnímu odběru ve svém sídle (po předchozí telefonické domluvě) či odesláním (na náklady a riziko kupujícího, není-li dále stanoveno jinak) na sdělenou doručovací adresu kupujícího; EXW Praha (Incoterms 2000).
 3. V případě odesílání zboží kupujícímu má kupující zpravidla možnost volby mezi několika prostředky dodání zboží, které si vybere při objednávce zboží. Při objednávce zboží jsou rovněž uvedeny ceny za doručování a předpokládaná doba dodání zboží, za kterou však odpovídá přepravce, nikoli prodávající. Přepravní náklady a poštovné hradí kupující.

Spotřebitelská záruka

 1. Prodávající poskytuje na své zboží záruku spotřebitelům (tj. osobám, jež nejednají při uzavírání nebo plnění smlouvy v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti – viz bod 3. VOP), a to v trvání 24 měsíců od převzetí zboží spotřebitelem. Jako záruční list slouží spotřebiteli vystavený daňový doklad o zakoupení zboží.
 2. Vyskytnou-li se v době trvání záruky na zboží vady, je spotřebitel oprávněn uplatnit u prodávajícího nárok na bezplatné odstranění vady. Místo odstranění vady může prodávající poskytnout spotřebiteli náhradní zboží. Není-li možné vadu odstranit ani dodat náhradní zboží, může spotřebitel žádat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo od smlouvy v rozsahu vadného plnění odstoupit.
 3. Záruka se nevztahuje na vady způsobené násilným působením na zboží (náraz, pád, voda apod., není-li zboží pro takové použití určeno), nepostupováním podle návodu, opotřebením zboží způsobeným jeho obvyklým užíváním, neodbornými zásahy do zboží a vlastními úpravami zboží. Záruka se dále nevztahuje na již použité zboží, jedná-li se o zboží jednorázové. U zlevněného zboží se záruka nevztahuje na vady, pro něž bylo zboží zlevněno.
 4. Nároky plynoucí ze záruky uplatňuje spotřebitel reklamací u prodávajícího, v jakékoli jeho provozovně v České republice nebo v jeho sídle, zpravidla písemně. Při reklamaci je spotřebitel povinen předložit daňový doklad či jinak spolehlivě prokázat koupi zboží (dodacím listem apod.) a popsat v čem vady shledává či jak se projevují.
 5. Po podání reklamace prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel své právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. Prodávající dále spotřebiteli vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání a v případě zamítnutí reklamace odůvodnění zamítnutí. Uplatnil-li spotřebitel reklamaci osobně, je povinen si zboží vyzvednout; po uplynutí jednoho měsíce od oznámení o vyřízení reklamace je spotřebitel povinen platit skladné ve výši 100,- Kč týdně, splatné měsíčně zpětně.
 6. Posouzení reklamace u prodávaného zboží bude možné zpravidla vyřídit ihned. Prodávající vyřídí reklamaci a odstraní vady zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace a v téže lhůtě rovněž informuje spotřebitele o způsobu vyřízení reklamace (nedohodnou-li se strany na jiné lhůtě); neodstraní-li prodávající odstranitelné vady zboží v této lhůtě, má se za to, že vadu nelze odstranit.

Odstoupení spotřebitele od smlouvy, vrácení a výměna zboží

 1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez jakéhokoli důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů ode dne převzetí zboží.
 2. V případě odstoupení spotřebitele od smlouvy má spotřebitel nárok na vrácení kupní ceny ve lhůtě 30 dnů ode dne odstoupení spotřebitele od smlouvy a prodávající má nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží (zejména poštovného za dodání zboží, pokud je hradil), které je oprávněn započíst do pohledávky spotřebitele na vrácení kupní ceny. Prodávající je oprávněn odepřít plnění (vrácení kupní ceny) do doby, než spotřebitel splní svojí povinnost vrátit převzaté zboží.
 3. Spotřebitel je v oznámení o odstoupení povinen identifikovat smlouvu, zejména uvést své jméno a příjmení, číslo objednávky a datum nákupu a je dále povinen sdělit prodávajícímu číslo bankovního účtu nebo adresu určenou k zaslání vrácené kupní ceny. Spotřebitel je rovněž povinen vrátit převzaté zboží prodávajícímu ve lhůtě 16 dnů od odstoupení, a to vcelku (musí být vráceno veškeré převzaté zboží), zpravidla v původním obalu.
 4. Místo odstoupení od smlouvy je spotřebitel oprávněn požádat prodávajícího o výměnu koupeného zboží a prodávající je povinen takové žádosti vyhovět, bude-li vyměňované zboží vráceno vcelku a nepoškozeno a případný cenový rozdíl doplacen; to neplatí v případě individuálně upravovaného zboží. Bude-li nově dodávané zboží levnější než vyměňované zboží, vyplatí rozdíl prodávající.

Vady zboží

 1. Vyskytnou-li se na zboží vady, je kupující povinen je prodávajícímu písemně vytknout. Za vady se nepovažují drobné odchylky barevného odstínu či rozměru (± 5 mm) a povrchové nerovnosti vyniklé ručním litím.
 2. Při uplatnění nároků z vad zboží je kupující povinen předložit daňový doklad či jinak spolehlivě prokázat koupi zboží (dodacím listem apod.).

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Subjekt údajů poskytuje prodávajícímu souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Subjekt údajů souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém své osobní údaje sám poskytne (zpravidla jméno, příjmení, adresa elektronické pošty, poštovní adresa, telefon, datum narození, příp. identifikační číslo a daňové identifikační číslo). Tyto údaje je prodávající oprávněn zpracovávat za účelem nabízení obchodu a služeb po dobu pěti let ode dne vyjádření souhlasu s těmito VOP; každá objednávka či každá změna (aktualizace) registrace obnovuje tuto lhůtu od počátku. Osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a adresa subjektu údajů lze předat jinému správci údajů, pouze však za účelem nabízení obchodu a služeb, nevysloví-li s tímto postupem subjekt údajů nesouhlas.
 2. Subjekt údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na opravu svých osobních údajů a právo žádat prodávajícího o vysvětlení a odstranění závadného stavu (zejm. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů) v případě, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou osobního a soukromého života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem. Subjekt údajů se může se svým podnětem obracet přímo na prodávajícího a v případě, že prodávající nevyhoví jeho žádosti dle předchozí věty, na orgán veřejného dozoru (Úřad pro ochranu osobních údajů). Vznikne-li při zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, má subjekt údajů právo uplatňovat nárok podle § 13 občanského zákoníku.
 3. Subjekt údajů souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího; je oprávněn kdykoli odmítnout souhlas s využitím svého elektronického kontaktu při zasílání obchodních sdělení prodávajícího.

Společná ustanovení

 1. Smlouva se řídí právem České republiky s vyloučením ustanovení norem kolizních, jakož i s vyloučením použití ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží sjednané ve Vídni dne 11. dubna 1980.
 2. Závazek stran ze smlouvy se bez ohledu na povahu stran řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník; to není na újmu ustanovením VOP a zákona o ochraně spotřebitele.
 3. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci; je-li stranou smlouvy spotřebitel, mají obě strany (prodávající i spotřebitel) právo obrátit se v případě sporu na obecný soud, místně příslušný dle sídla prodávajícího, nebo na uvedený rozhodčí soud, a to dle své volby.
 4. Ukáže-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, zavazují se strany takové ustanovení nahradit ustanovením jiným, jež by co nejlépe odpovídalo účelu a smyslu neúčinného či neplatného ustanovení.
 5. Smluvní strany se dohodly, že odpovědnost prodávajícího za škodu způsobenou kupujícímu při plnění této smlouvy či v souvislosti s ní, včetně škody způsobené vadou zboží, je omezena na 1,000,000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých).

Ustanovení závěrečná a přechodná

 1. Tyto VOP se zveřejňují na internetových stránkách. Originál VOP je uložen v sídle prodávajícího. Prodávající je povinen umožnit kupujícímu nahlédnout do originálu VOP a pořídit si na jeho vlastní náklad jejich opis. Na žádost podanou elektronickou poštou na elektronickou adresu prodávajícího zašle prodávající opis VOP kupujícímu v elektronické podobě.
 2. Prodávající je oprávněn VOP změnit; změna VOP se nedotkne již uzavřených smluv.
 3. Kupující je povinen udržovat své kontaktní údaje aktuální až do splnění všech svých povinností vyplývajících ze smlouvy.
 4. Odlišují-li se ustanovení individuálně sjednaného smluvního ujednání stran od VOP, mají taková ustanovení před ustanoveními VOP aplikační přednost.

Účinnost

 1. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem zveřejnění a vztahují se na smlouvy uzavřené v době jejich účinnosti.

V Praze, dne 12. 6. 2013.

Za HelpMe Invest s. r. o. Daniela Razimová, jednatel

IČ: 01456172
DIČ: CZ01456172
tel: 257 288 803
e-mail: info@ogivi.cz

přivonět zde

INDULGE YOURSELF

BĚLOHORSKÁ 260/39,
169 00 PRAHA 6 

PONDĚLÍ - PÁTEK 11:00 - 19:00